Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego bolero-napoje.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych jest HIFLEX  Sp. z o. o.z siedzibą przy ul. Ceglanej 35
  w Kielcach, o kodzie pocztowym 25-322, w woj. świętokrzyskim, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0001066888, NIP 6572983136, REGON 526817171. Adres kontaktowy poczty elektronicznej: kontakt@bolero-napoje.pl
 3. Dane osobowe zbierane przez HIFLEX  Sp. z o. o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Jarosław Meresiński, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: kontakt@bolero-napoje.pl Administrator zachęca do kontaktu z IOD w związku z wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie Internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

Pozyskiwanie danych i cel ich przetwarzania

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umów sprzedaży, rozliczenia prowadzonej działalności, a także wywiązania się przez Administratora z obowiązków nałożonych przepisami prawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, powodującej skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływającej na osoby, których dane przetwarzamy.

Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i zakresie:

 1. Newsletter/Informacja handlowa

Cel przetwarzania:
Wysyłka newslettera/informacji handlowej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest marketing produktów i usług własnych.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda, w przypadku marketingu za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.
Okres przechowywania danych:
Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanymi z nimi roszczeniami (terminy przedawnienia roszczeń liczone od wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu).

2. Korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym

Cel przetwarzania:
Wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.
Podstawa prawna przetwarzania:
niezbędność do wykonania umowy o świadczeniu usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy związanej z zapytaniem.

3. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym bez dokonywania zakupu – potencjalni klienci

Cel przetwarzania:
Rejestracja konta w Sklepie Internetowym, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie bolero-napoje.pl
Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania w celu świadczenia usługi w postaci prowadzenia konta Klienta w Sklepie Internetowym.
Okres przechowywania danych:
Do czasu wniesienia sprzeciwu tj. zgłoszenia żądania usunięcia konta.

4. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym wraz z dokonaniem zakupu – klienci

Cel przetwarzania:
Realizacja umowy z klientem.
Dochodzenie i obrona roszczeń.
Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania dla realizacji umowy.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja uzasadnionych interesów Administratora w postaci dochodzenia i obrony roszczeń.
Art.6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest możliwość zdobycia wiedzy na temat jakości oferowanych produktów.
Okres przechowywania danych:
Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania – do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających.

5. Składanie zapytań, skarg i reklamacji drogą mailową

Cel przetwarzania:
Rozpatrywanie skarg i reklamacji oraz udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane drogą mailową
Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania dla realizacji umowy.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązek prawny związany z rozpatrywaniem skarg
i reklamacji.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora
w postaci udzielania wszelkich informacji związanych z realizacją swoich celów biznesowych.
Okres przechowywania danych:
Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Przez 1 rok po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie nie związane z rękojmią czy reklamacją.

Odbiorcy danych

HIFLEX  Sp. z o. o.  w związku z prowadzoną działalnością będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
 2. bankom – w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 3. podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 4. firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie,w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach,
 5. w przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
  – firmie kurierskiej Orlen z siedzibą w Warszawie,
  – firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych.
 6. w przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

Prawa osób, których dane są wykorzystywane

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych – podstawa prawna: art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych osobowych – podstawa prawna: art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych osobowych – podstawa prawna: art. 17 RODO,
 4. ograniczenia swoich danych osobowych – podstawa prawna: art. 18 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – podstawa prawna: art. 21 RODO,
 6. przenoszenia swoich danych osobowych – podstawa prawna: art. 20 RODO,
 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – wycofania jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Sklepu Internetowego.
 4. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów, ani
  w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Cookies nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
 5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  3. statystycznym.
 6. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  – pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  – pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 10. Sklep Internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Sklepie Internetowym stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google LLC (Google Analytics, Google Ads) oraz Facebook Inc. (MetaPixel). Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 11. Ciasteczka są wykorzystywane do dopasowania treści reklam do Twoich preferencji. Korzystamy również z konwersji rozszerzonych Google Ads, które przesyłają do systemu reklamowego zaszyfrowane szczegółowe dane klientów.
 12. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  – Przeglądarka Internet Explorer.
  – Przeglądarka Microsoft EDGE.
  – Przeglądarka Mozilla Firefox.
  – Przeglądarka Chrome i Chrome Mobile.
  – Przeglądarka Safari i Safari Mobile. – Przeglądarka Opera.

Istotne narzędzia marketingowe

 1. META (Facebook) Piksel to narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, pozwalający na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły naszą stronę lub zainteresowane są naszymi działaniami.
 2. Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie), przy czym dostawca może łączyć je 
  z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy.
 3. META (Facebook) Piksel pomaga nam określić skuteczność naszych reklam, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na nasze działania.
 4. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/
 5. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookies.
 6. Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje
  o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 7. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

Zmiana polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą obowiązywały zmiany w Polityce Ppywatności firmy HIFLEX Sp. z o. o.