Regulamin sklepu internetowego
Bolero-napoje.pl

Poniższy Regulamin określa:

 1. rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez HIFLEX Sp. z o.o.
 2. prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy.

Słowniczek:

 1. Konsument – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient – konsument, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym www.bolero-napoje.pl; kupujący jest jednocześnie usługobiorcą.
 3. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. HIFLEX  Sp. z o. o.z siedzibą przy ul. Ceglanej 35 w Kielcach,
  o kodzie pocztowym 25-322, w woj. świętokrzyskim, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem KRS 0001066888, NIP 6572983136, REGON 526817171. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą.
 4. Towar – wszelkie rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Towaru, przez wskazanie Towaru, rodzaju i jego liczby.
 6. Koszyk zamówień – program informatyczny udostępniany przez Sprzedawcę na stronie www.bolero-napoje.pl, który umożliwia składanie Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży – umowa przez którą Sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy (Towaru) i wydać mu rzecz,
  a Kupujący zobowiązuje się rzecz (Towar) odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
 8. Umowa zawarta na odległość – Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym (Przedsiębiorcą) a Kupującym (Konsumentem) zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Gwarancja – dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, określające jego obowiązki oraz uprawnienia Kupującego (Konsumenta), w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
 10. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.
 11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§ 1

 Postanowienia ogólne

 1. Bolero Polska to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.bolero-napoje.pl, prowadzony jest przez HIFLEX  Sp. z o. o.z siedzibą przy ul. Ceglanej 35
  w Kielcach, o kodzie pocztowym 25-322, w woj. świętokrzyskim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem KRS 0001066888, NIP 6572983136, REGON 526817171 zwanym w dalszej części Regulaminu “Sprzedawcą”. Adres poczty elektronicznej: kontakt@bolero-napoje.pl
 2. Kontakt z Sprzedawcą dotyczący sprzedaży i obsługi zamówień jest możliwy od poniedziałku do piątek w godzinach 10.00 – 18.00 i w soboty w godzinach 10.00 – 15.00  pod nr tel. 728-379-233, jak również za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@bolero-napoje.pl

§ 2
Zasady funkcjonowania sklepu

 1. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na oferowane produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 4. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania sklepu oraz strony Sklepu Internetowego.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony internetowej Sprzedawcy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interes Sprzedawcy.
 6. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie. Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na swojej stronie internetowej treści reklamowych dotyczących towarów oraz usług osób trzecich.
 9. Majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do domeny internetowej Sprzedawcy, strony internetowej, a także do jego nazwy, wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej i związane z tym inne prawa, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za jego zgodą, wyrażoną na piśmie. Nie dotyczy to logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sprzedawcy w celu prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich.
 10. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub strony internetowej Sprzedawcy przez Klienta lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy oraz drogą telefoniczną.

§ 3

Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 4. W trakcie dokonywania rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Sklepu Internetowego.
 5. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 7. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@bolero-napoje.pl
 8. Klient, który zarejestrował Konto Klienta na stronie www.bolero-napoje.pl rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta Klienta. Sprzedawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

§ 4

Warunki sprzedaży

 1. Zamówienia na towary można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej na domenie www.bolero-napoje.pl
 2. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia.
 4. Ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie Internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 5. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 6. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia.
 7. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mail przez obsługę Sklepu Internetowego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.
 9. Zamówienia można składać przez całą dobę.
 10. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 11. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta towaru.
 12. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Sprzedawca może również zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co Klient może wyrazić zgodę. Klient ma również prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość.
 13. Klient, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Klienta w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Klienta do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 14. Udzielona przez Konsumenta zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 15. Zamówione towary wysyłane są do Klienta bezpośrednio od Sprzedającego za pośrednictwem dostawcy na adres Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.
 16. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 5

Płatności

 1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności.
 2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary, jeżeli są dostępne podczas składania zamówienia:
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 • gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w siedzibie Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś towar wydany zostanie w siedzibie Sprzedawcy);
 • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).

§ 6

Dostawa zamówień

 1. Koszt dostawy towaru ponosi Klient. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on‑line (w koszyku zamówień).
 2. Wszystkie zakupione produkty u Sprzedawcy, będą wysłane do Klienta bezpłatnie za pośrednictwem dostawcy Inpost: po przekroczeniu wartości zamówienia 100 zł, za pośrednictwem firmy kurierskiej Orlen: po przekroczeniu wartości zamówienia 80 zł.
 3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. W przypadku wyboru InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 5. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy, a w szczególności, czy dostarczony towar nie uległ uszkodzeniu podczas dostawy.
 6. Przed odebraniem przesyłki z poczty,  od kuriera czy z paczkomatu należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 7. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 8. W przypadku nieobecności Konsumenta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo.
 9. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu Internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, celem ustalenia kolejnych działań z Klientem.
 10. W przypadku gdy Konsument nie odbierze przesyłki wysłanej za pobraniem, kolejne zamówienia, których będzie dokonywał w sklepie Sprzedawcy będą wysłane po uprzednim opłaceniu wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki.
 11. W wypadku gdy Konsument nie odbierze opłaconej przesyłki Sprzedawca obciąży Konsumenta kwotą analogiczną do kosztów poniesionych wysyłek. W sytuacji gdy koszt zwrotu przesyłek przewyższy wartość zamówienia Sprzedawca nie będzie egzekwował od Konsumenta dopłaty wynikającej z różnicy kosztów.
 12. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbiór osobisty Klient zaznacza podczas składania zamówienia. Odbioru można dokonać w sklepie stacjonarnym w godzinach otwarcia Sklepu pod adresem: ul. Ceglana 35, 25-322 Kielce.

§ 7

Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją udzieloną przez producenta. Gwarantem produktów jest firma BOLERO & Co. Ltd., 1 BOLERO STR. 2180 ETROPOLE, BULGARIA, EUROPEAN UNION.
 2. W przypadku towaru objętego gwarancją producenta Konsument może reklamować produkt posiadający wady.
 3. Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy.
 4. Klient będący przedsiębiorcą, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcę o dostrzeżonej wadzie. Jeśli wada wyszła na jaw później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

§ 8

Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym kodeksem cywilnym.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. Taka sytuacja może mieć miejsce tylko w przypadku produktów outletowych (umieszonych w zakładce „Outlet”).
 3. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji związanych z wadami zakupionego u Sprzedawcy towaru.
 4. Podstawą złożenia reklamacji jest niezgodność towaru z umową.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na Formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy.
 6. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. Zawiadomienie o wadzie powinno zawierać opis wady towaru oraz preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na adres: konakt@bolero-napoje.pl
 9. W przypadku gdy Klient w sposobie rozpatrzenia reklamacji wybierze wymianę towaru lub zwrot pieniędzy wówczas jest zobowiązany odesłać wadliwy towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył reklamacje.
 10. Reklamowany towar należy zwrócić na adres: HIFLEX Sp. z o. o. ul. Ceglana 35 25-322 Kielce z dopiskiem “REKLAMACJA”. Do reklamowanego towaru należy dołączyć skan lub zdjęcie Formularza reklamacyjnego wraz z paragonem elektronicznym.
 11. Sprzedawca powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania w formie elektronicznej.
 12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni Klientowi reklamowany produkt na wolny od wad, obniży cenę lub dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności zgodnie z art. 32 ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późń. zm).
 14. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w & 1 pkt. 1.
 15. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego: www.konsument.gov.pl
 16. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. HIFLEX Sp. z o. o.  w każdej indywidualnej będzie osobno wyrażał zgodę bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów
  z Konsumentami.

§ 9

Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, koszty odesłania przedmiotu do Sprzedawcy ponosi Klient. Chyba, że wcześniej Sprzedawca zgodzi się je ponieść lub nie poinformuje Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 5. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów.
 6. Klient ma obowiązek poinformować Sprzedawcę w okresie biegu terminu do odstąpienia od umowy o swojej decyzji w tym zakresie.
 7. W tym celu wystarczające jest skorzystanie ze wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy, określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy Klient wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu.
 8. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek odesłać towar albo przekazać go Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli Klient odeśle zamówione towary przed upływem okresu 14 dni.
 9. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki, środki pieniężne, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dotyczy również kosztów poniesionej przez Kupującego dostawy towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego dostarczenia towaru.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony.

§ 10

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zapisanie się do newslettera na stronie Sprzedawcy.
  W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem kontaktu z obsługą sklepu.

§ 11

Komentarze i opinie na stronie

 1. Umożliwiamy użytkownikom pozostawianie komentarzy i opinii na stronie. Dodanie komentarza lub opinii jest w pełni dobrowolne.
 2. W celu zostawienia komentarza czy też opinii wypełnij formularz, podając swoje imię i adres e-mail. Zamieszczając komentarz czy też opinię na stronie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych z tym związanych.
 3. Prosimy, byś przestrzegał zasad wzajemnego szacunku i pamiętał, że ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczone w ramach komentarza i opinii. Zastrzegamy sobie prawo moderowania komentarzy oraz opinii, w szczególności usuwanie tych o charakterze obraźliwym, wulgarnym, reklamowym czy naruszające prawa innych podmiotów.

§ 12

Ochrona danych osobowych/Informacja RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO“), Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: spółka pod firmą HIFLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-322 Kielce, ul. Ceglana 35, REGON 384399102, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem KRS 0001066888, dane kontaktowe: 728-379-233, adres e-mail: kontakt@bolero-napoje.pl

§ 13

Zasady promocji i przyznawania Gratisów

 1. Organizatorem promocji jest HIFLEX  Sp. z o. o.z siedzibą przy ul. Ceglanej 35 w Kielcach, o kodzie pocztowym 25-322, w woj. świętokrzyskim, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem KRS 0001066888, NIP 6572983136, REGON 526817171.
 2. Organizator ma obowiązek wyświetlania najniższej ceny produktu objętego promocją z ostatnich 30 dni.
 3. Promocje w sklepie internetowym bolero-napoje.pl trwają okresowo. Czas trwania każdej promocji jest określony przez Organizatora i znajduje się w zakładce Promocje.
 4. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami Organizatora.
 5. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: kontakt@bolero-napoje.pl
 6. Promocja „Gratis do dużego zamówienia” jest organizowana przez HIFLEX Sp. z o. o. i obowiązuje od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 7. Promocja jest adresowana do klientów sklepu internetowego bolero-napoje.pl, Promocja obejmuje gratisowy zestaw saszetek Bolero o łącznej wartości nie przekraczającej 10zł netto („gratis”).
 8. Z promocji może skorzystać każdy Klient, który dokonał zakupu produktów na stronie bolero-napoje.pl
 9. Aby otrzymać gratis Klient powinien dokonać zakupu produktów marki Bolero za kwotę co najmniej 180 zł brutto poprzez Sklep Internetowy bolero-napoje.pl
 10. Łączna wartość gratisów przyznawanych jednemu Klientowi w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć wartości 100zł brutto.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 3. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem właściwy jest sąd polski.
 4. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania sporów z Klientami, w tym m.in. zgodnie z trybem przewidzianym na stronie www.uokik.gov.pl
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienie lub zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian w regulaminie.

Załączniki: