Regulamin sklepu internetowego
Bolero-napoje.pl

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży BOLERO, oraz innych usług świadczonych przez firmę „HIFLEX Jarosław Meresiński”.
 
Postanowienia ogólne
§ 1.

 1. Firma „HIFLEX”, mająca stronę internetową https://bolero-napoje.pl/, wykonuje działalność w zakresie sprzedaży detalicznej nawadniających napojów w proszku BOLERO. Firma „HIFLEX” (zwana dalej „Sprzedawcą”) prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego Bolero-napoje.pl realizuje  Jarosław Meresiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HIFLEX Jarosław Meresiński z siedzibą przy ul. Ceglanej 35 w Kielcach, o kodzie pocztowym 25-322, w woj. Świętokrzyskim, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 9592027203, oraz REGON 384399102.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą dotyczący sprzedaży i obsługi zamówień jest możliwy od poniedziałku do soboty w godzinach 08.00 – 20.00 pod nr tel. 728-379-233, jak również przy pomocy poczty elektronicznej: kontakt@bolero-napoje.pl

§ 2.

 1. Sklep internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem jego strony internetowej www.bolero-napoje.pl
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na swojej stronie internetowej treści reklamowych dotyczących towarów oraz usług osób trzecich.
 3. Majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do domeny internetowej Sprzedawcy, strony internetowej, a także do jego nazwy, wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej i związane z tym inne prawa, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za jego zgodą, wyrażoną na piśmie. Nie dotyczy to logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sprzedawcy w celu prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich)
 4. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego lub strony internetowej Sprzedawcy przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3.

 1. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie.
 2. Sprzedawca jest administratorem przekazanych mu danych osobowych Klientów i będą one przetwarzane wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 4.

 1. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 2. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Może on też odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec niego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 3. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

§ 5.

 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy w pamięci urządzenia końcowego Klienta.
 2. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies” w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  3. statystycznym.
 4. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

Korzystanie ze sklepu internetowego
§ 6.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego odbywa się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Korzystając ze sklepu internetowego Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania sklepu internetowego i strony sklepu internetowego.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta sklepu internetowego, strony internetowej Sprzedawcy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy Sprzedawcy.
 4. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

Zamówienia, płatność i realizacja zamówień
§ 7.

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży towarów.
 2. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklepu.
 3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

§ 8.

 1. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w sklepie internetowym zamówionego przez Klienta towaru.
 2. W przypadku braku w sklepie internetowym zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn – w tym także, gdy zakup towaru od dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia – Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 3. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
 4. Ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie Internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia przez Klienta.

§ 9.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary, jeżeli są dostępne podczas składania zamówienia:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie Internetowym, zaś towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).
  3. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności)
 2. Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od zapłaty przez Klienta części zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze lub przez dokonanie pełnej przedpłaty przez Klienta.

§ 10.

 1. Zamówione towary- BOLERO  wysyłane sąd do Klienta bezpośrednio od sprzedającego za pośrednictwem dostawcy na adres Klienta  wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy oraz za opóźnienia w wysłaniu towaru przez producenta.

§ 11.

 1. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy, a w szczególności, czy dostarczony towar nie uległ uszkodzeniu podczas dostawy.
 2. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 3. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu Internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin dostawy.

Wysyłka
§ 12.

 1. Wszystkie zakupione u Sprzedawcy produkty , będą wysłane do Klientów  bezpłatnie za pośrednictwem dostawcy: firmy kurierskiej, po przekroczeniu wartości zamówienia 100 zł.
 2. Produkty zostają dostarczone na terenie całego kraju, dokładnie do wyznaczonego przez Klienta miejsca.
 3. Wyjątek stanowi zakup za pobraniem i w takim przypadku pobierana jest opłata w wysokości zależnej od wyboru dostawy.
 4. Wysyłka innych towarów zakupionych u Sprzedawcy odbywa się na koszt Klienta zgodnie z wybraną formą dostawy towaru.

Reklamacje i gwarancje
§ 16.

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 2. W przypadku towaru objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji (w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do Sprzedawcy);
 3. Klient będący przedsiębiorcą, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie. Jeśli wada wyszła na jaw później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.


§ 17.

 1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji związanych z wadami zakupionego u Sprzedawcy towaru.
 2. Reklamacje należy zgłosić za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który jest udostępniony na stronie Sprzedawcy, wysyłając wypełniony formularz reklamacyjny na adres poczty internetowej Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni Klientowi reklamowany produkt na wolny od wad. Jeśli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży albo żądać obniżenia ceny.

Odpowiedzialność
§ 18.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie. Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

Rozwiązanie umowy
§ 19.

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

Odstąpienia od umowy
§ 20
Klient posiada prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy poprzez przesłanie wiadomości mailowej zawierającej dokładne informacje na temat zawartej umowy.

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
§ 21.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu Internetowego.
 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Regulamin Promocji „Gratis do dużego zamówienia”

§1 Opis Promocji

 1.  Promocja „Gratis do dużego zamówienia” („Promocja”) jest organizowana przez HIFLEX Jarosław Meresiński („HIFLEX”) i obowiązuje od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 2. Promocja jest adresowana do klientów sklepu internetowego bolero-napoje.pl , Promocja obejmuje gratisowy zestaw saszetek Bolero o łącznej wartości nie przekraczającej 10zł netto („gratis”) na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu.
 3. Z promocji może skorzystać każdy klient, który dokonał zakupu produktów na stronie bolero-napoje.pl .

§2 Zasady otrzymania gratisu

 1.  Aby otrzymać gratis Klient powinien dokonać zakupu produktów marki Bolero za kwotę co najmniej 180 zł brutto poprzez sklep internetowy bolero-napoje.pl

§3 Wyłączenia

 1. Łączna wartość gratisów przyznawanych jednemu klientowi w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć wartości 100zł brutto